Særlige betingelser: Alle salg er endelige og skal betales inden levering. Ordrebekræftelser er vejledende og med forbehold for mellemsalg. Der er først indgået en bindende aftale når betaling er fundet sted.

Fortrydelsesret ved standardcontainere. Køb kan fortrydes hvorefter køber istedet for købssummen skal betale leje for containeren samt transporten retur til depotet

Ved leje:

Det lejede skal ved tilbageleveringen være rengjort og om nødvendigt højtryksrenset. Leverings-, returnerings- og andre omkostninger forfalder til betaling ved levering.  Leje (og andre omkostninger) faktureres månedsvis forud med betalingsbetingelserne NETTO KONTANT medmindre andet måtte være aftalt i nærværende lejekontrakt.   

Betingelser for leje af containere

  1.       Det lejede. Avedøre Container ApS har ejendomsretten til det lejede, der ikke af lejer kan overdrages til tredjemand eller gøres til genstand for udlæg, udpantning m.v.

  2.       Levering og tilbagelevering af det lejede. Det lejede leveres i vind- og vandtæt stand. Hvis lejer har reklamationer, skal de fremsættes skriftligt inden 5 dage efter levering har fundet sted. Reklamationer, der fremsættes senere, kan ikke gøres gældende.  Det påhviler lejer at sørge for, at der er fri adgang til stedet, hvor det lejede skal placeres. Der er afsat 20 min. til af- og pålæsning. Tidsforbrug herudover er for lejers regning. Levering anses for sket, når det lejede er placeret på det af lejer anviste sted. Hvis lejer selv afhenter det lejede anses levering for sket ved afhentningen. Hvis lejer selv tilbageleverer det lejede, anses tilbagelevering for sket, når en repræsentant for Avedøre Container ApS har kvitteret for modtagelsen af det lejede. Levering på en aftalt dato betyder, at levering finder sted indenfor sædvanlig arbejdstid på den aftalte dag.

  3. Det lejedes placering. Lejer er forpligtet til at anvise en forsvarlig placering til det lejede.. Det påhviler lejer at indhente fornødne tilladelser og overholde givne regler i forbindelse med det lejedes placering. Det lejede må ikke flyttes fra den aftalte placering uden skriftlig tilladelse fra Avedøre Container ApS.  Avedøre Container ApS er til enhver tid berettiget til at besigtige det lejede.

  4. Det lejedes anvendelse i lejeperioden og stand ved tilbagelevering. Lejer er ansvarlig for skader på det lejede, herunder men ikke begrænset til tyveri, graffiti, ødelagte låse m.v. Det lejede skal tilbageleveres i ulåst, tømt og rengjort stand. Hvis det lejede ikke afleveres til Avedøre Container ApS i aftalt stand, foretages istandsættelse/genanskaffelse for lejers regning. Herudover skal eventuelt lejetab som følge af misligholdelsen betales af lejer. Hvis låsen skal brydes op som følge af bortkomst af nøgler m.v. opkræves lejer minimum kr. 3.500 plus moms som betaling herfor.

  5. Lejeperiode. Lejeperioden løber fra den i kontrakten anførte dato og indtil lejeaftalen skriftligt opsiges med mindst 5 dages varsel, jf. dog punkt 2. Såfremt det lejede ikke findes på den aftalte placering eller ikke bliver tilbageleveret som aftalt, fortsætter lejeaftalen på uændrede vilkår, indtil tilbagelevering er sket.  Hvis det lejede er bortkommet, skal lejer erstatte værdien af det lejede.

  6. Avedøre Container ApS’ ansvar for transport. Hvis Avedøre Container ApS skal transportere det lejede, er det lejers ansvar, at det lejedes indhold i enhver henseende er anbragt og fastgjort forsvarligt.

  7. Avedøre Container ApS’ ansvar for opbevaring. Hvis Avedøre Container ApS skal opbevare det lejede gøres opmærksom på, at containeren med indhold placeres udendørs på lejers ansvar. Pladslejen kan opsiges af Avedøre Container ApS A/S med 3 måneders varsel.

  8. Prisen og Betalingsbetingelser. Den aftalte pris faktureres månedsvis forud og forfalder 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr, kr. 100 samt morarente med 2 % pr. påbegyndt måned. Ud over lejen betaler lejer enhver omkostning, der er relateret til det lejede, herunder skatter og afgiver til det offentlige eller private samt forsikring af det lejede, omkostninger i forbindelse med tilbagelevering m.v.

  9. Produktansvar. Lejer påtager sig enhver risiko, der er forbundet med benyttelsen af det lejede. Avedøre Container ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab forvoldt af det lejede eller indholdet af det lejede. Avedøre Container ApS kan heller ikke gøres ansvarlig for følgeskader, driftsforstyrrelser m.v. Såfremt der rejses krav mod Avedøre Container ApS i forbindelse med lejers anvendelse af det lejede, påhviler det lejer at holde Avedøre Container ApS skadesløs.

  10. Forsikring. Lejer er forpligtet til at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og anden skade for et beløb, svarende til det lejedes værdi jf. kontrakten, med mindre der er aftalt særskilt aftale om forsikringsforholdene. Lejer er forpligtet til at meddele forsikringsselskabet, at erstatningsbeløb alene med frigørende virkning kan betales til Avedøre Container ApS.

    11. Misligholdelse. Såfremt lejer misligholder lejeaftalen, er Avedøre Container ApS berettiget til uden varsel at ophæve lejeaftalen, lade det lejede afhente for lejers regning samt udøve tilbageholdsret i indholdet af det lejede. Som misligholdelse anses bl.a. forsinkelse med en lejebetaling i mere end 5 dage. Enhver omkostning, der følger af misligholdelsen, påhviler lejer. Eventuelle af lejer efterladte genstande, herunder indholdet af containeren, er Avedøre Container ApS berettiget til at bortskaffe efter eget skøn.  Et eventuelt erlagt depositum eller andre betalinger fortabes tilkommer Avedøre Container ApS, hvis aftalen misligholdes.

  12. Værneting. Alle tvister i forbindelse med denne aftale afgøres af Københavns Byret.